Tillbaka till Grunddata

Leverantörer, katalogposter

Automatisk hämtning med FTP
Automatisk hämtning med OAI-PMH
Manuell hämtning
Tips 

I detta fönster ligger hanteringen av uppgifter för hämtning av poster hos olika postleverantörer, vilket i sin tur kräver särskilda överrenskommelser med olika leverantörer, till exempel BURK och LIBRIS.

Läs gärna funktionsbeskrivningen Katalogimporter innan du börjar administrera detta fönster. 

Hämtningen av poster sker antingen via FTP eller OAI-PMH. Kontrollera med den aktuella postleverantören om vilken teknik som används. Leverantören ska också förse dig med övriga uppgifter som ska matas in i detta fönster, såvida de inte anges nedan.

Fönstret kan också användas till att skapa särskilda benämningar som används i samband med manuell postimport via fönstret Katalog | Fil-import. Exempel: Poster som manuellt hämtas från LIBRIS kan stämplas med LIBRIS i marcfält 886 delfält 2 (i formatet BTJMARC1) och blir då sökbara med syntaxen libris/tl i Expertsök. I MARC21 används fält 003 för att ange postleverantör. Poster som hämtas från Ebsco denna vägen kan behandlas på samma sätt. Man kan också använda postleverantören Special för "övriga" leverantörer om man inte vill skapa en särskild stämpling för varje leverantör.

Automatisk hämtning med FTP

Innan du börjar: Om det redan finns en leverantör med samma namn som den du vill ta i bruk ska du inte lägga upp en nya utan istället anpassa den befintliga. 

  1. Välj Lägg till
  2. Ange namn på leverantören. Namnet får endast bestå av ett ord.
  3. Ange det MARC-format som är aktuellt för leverantören i fältet för MARC-format.
  4. Ange relevanta uppgifter för aktuell leverantörer i fälten för aktuell ftp-värd (server), ftp-användare, lösenord och katalog på servern. Uppgifterna erhålls av katalogpostleverantören. Se nedan för vad du ska ange om du vill börja använda LIBRIS*.
  5. Ange FTP-läge. Kontakta din IT-avdelning om du är osäker på vad det ska vara.
  6. Klicka på OK.

* Om du ska börja hämta poster som exporteras via LIBRIS Batchexport  ska följande uppgifter in på raden för LIBRIS:

MARC-format: MARC21
Överföringsformat: ISO2709
FTP-värd: ftp.libris.kb.se
FTP-användare: ftp
FTP-lösenord: anonymous
Katalog på FTP-värd: /pub/export2/<sigel>/marc

Byt ut <sigel> mot din sigel och ta bort <>.

Observera att BOOK-IT:s hämtningsrutiner direkt sätter igång att hämta de katalogposter som eventuellt har exporterats från LIBRIS till den angivna katalogen på ftp.libris.kb.se. Hämtningen sker var tionde minut, men hur ofta det finns något att hämta beror på hur ofta posterna exporteras dit. 

Automatisk hämtning med OAI-PMH

OBS! Starta inte denna funktion om ditt bibliotek ingår i ett samarbete med andra bibliotek, med olika sigler, i samma databas. Det finns nämligen en bugg som tar bort information från skyddade fält, särskilt märkbart om man använder fält 852 $h.
Kontakta Support om du vill veta mer.

Innan du börjar: Om det redan finns en leverantör med samma namn som den du vill ta i bruk ska du inte lägga upp en nya utan istället anpassa den befintliga. 

Om du ska börja hämta LIBRIS-poster via OAI-PMH  ska värdena i fälten OAI-url poster, OAI-utl post och OAI-url bestånd, OAI-prefix leverantör, OAI-prefix titelnr inte ändras eller tas bort. Fyll i följande:

OAI-användare: bookit 
OAI-lösenord: 7d7343578f12abc99ef654338aa8ec25d

Siglerna för vilka uppdateringar ska hämtas anges i Administration|Grunddata|Allmänt|Organisationsstrukturer. Det går att ange en sigel på nivån Kontoorganisation eller olika sigler på varje enhet om det behövs (det senaste gäller främst organsationer som består av flera kommuner eller andra bibliotek som har varsin sigel i LIBRIS).

Hämtning via OAI-PHM sker var femte minut och poster som får bestånd hos LIBRIS på den aktuella sigeln bör vara på plats i BOOK-IT inom denna tid. Förändringar i beståndsposterna (t ex ändring av hylla i 852 h) hämtas ut varje minut. 

 

Manuell hämtning

Gör så här för att skapa leverantörer som bara ska användas vid manuell import via fönstret Fil-import.

  1. Välj Lägg till
  2. Ange namn på leverantören. Namnet får endast bestå av ett ord.
  3. Ange det MARC-format som är aktuellt för leverantören i fältet för MARC-format.
  4. Klicka på OK.

Tips 

Vi rekommenderar inte att du tar bort några postleverantörer på egen hand. Iakttag också försiktighet vid eventuell ändring av uppgifter.

Ska du börja använda LIBRIS eller BURK ska du aldrig skapa ytterligare en rad med samma leverantör utan använda den befintliga och ev komplettera uppgifterna. 

 

 

 

Tillbaka till Grunddata