Översätta

Grunddata

I fönstret Översätta grunddata har du möjlighet att göra egna översättningar av diverse grunddatatexter (till exempel om du skapar en ny medietyp eller objektkod).
Gör så här för att översätta grunddata:

Välj Verktyg i huvudmenyn.
Välj Översätta | Översätta grunddata…

Välj grunddatatyp i listrutan Grunddata.

Skriv inledningen av den textsträng du vill översätta i  listrutan Sök text. Alternativt kan du skriva någon annan del av texten – men då ska du först markera  radioknappen Innehåller.

Välj Från vilket språk och Till vilket språk som översättningen gäller.

Klicka på Sök.

Din träff visas överst i fönstret under rubrikerna Från och Till. Om framsökt text inte är översatt står det Informationen finns ej på svenska /Informationen findes ikke på dansk resp. Information missing in English.

Markera texten och skriv in önskad översättning i inmatningsfältet nere till höger.

Klicka på knappen Ändra, sedan på Spara.

Ändringar i redan översatta texter görs på motsvarande sätt.