Funktionsbeskrivning: MARC21

 

Övergripande beskrivning

BOOK-Its ordinarie lagringsformat för katalogposter är BTJMARC1. Poster som inte är katalogiserade eller exporterade i detta format utan i det internationella standardformatet MARC21 genomgår en konvertering vid import till BOOK-IT. Bibliotek som hämtar majoriteten av sina poster från andra källor än BURK, t ex LIBRIS kan välja att använda MARC21 i BOOK-IT istället för konverterad BTJMARC1.

 

Att göra innan konverteringen

Katalog - Katalogiseringsmallar: Alla befintliga katalogiseringsmallar försvinner. Öppna de katalogiseringsmallar som ni önskar återskapa och ta skärmdumpar på dessa. Kan kan också vara en god idé att notera vilka katalogiseringsmallar som varje enskild användare har tillgång till så att det blir lätt att åter ge tillgång till samma mallar. Detta görs för varje användare under Administration - Användare.

Katalog - Redigeringsformat, beskrivning: Om ni har skapat egna redigergingsformat för BOOK-IT eller Arena så behöver dessa dokumenteras med hjälp av skärmbilder så att ni kan återskapa dem efter konverteringen.

Om ni har Syndetics som bildleverantör: Grunddata - Webb - Bildleverantör:

Notera vad som står mellan begreppet client= och &-tecknet i webbadresserna, och spara så att ni kan lägga in dem på nytt efter konverteringen. Efter konverteringen: Kontrollera att rutan Aktiv är ibockad

Administration - Parameterunderhåll - Cirkulationsparametrar Gå igenom och se om ni har några cirkulationsparametrar som använder variabeln Medietyp. De behöver i så fall ställas om med de nya medietyperna direkt efter konverteringen.

Administration - Grunddata - Katalog - Objektkoder. Om ni skapat egna lokala objektkoder ska dessa meddelas Axiell i god tid före konverteringen.

 

Påverkan på befintliga rutiner

Formatbytet märks i stora delar av systemet, nedan listas alla fönster och funktioner som i någon usträckning påverkas.

Menyn Katalog

Katalogisera, via mallar: nya flikar för mediespecifika koder

Expertsök: Nya medietyper i Inställningar. Nya kvalifikatorer finns. Se avsnitt "Sökning i Expertsök" nedan.

Listor: Listor med sökfrågor som innehåller objektkod eller medietyp fungerar inte längre. 

Profillistor: Listor med sökfrågor som innehåller objektkod eller medietyp fungerar inte längre.

Mängd katalog: Se nedan om Grunddata - Ändringsfält  

Menyn Fjärrlån

Beställning: Objektod är ersatt med Medietyp. Fjärrlån kan bara kodas med en övergripande medietyp.Överordnad medietyp har en enställig kod, övriga består av två tecken (se nedan under Medietyper och publikationstyper). Dessa koder är inte lagrade i posten och finns ej MARC-formatet. De är BOOK-IT-specifika och används endast för sökning, ej katalogisering

Grunddata

Katalog - MARC-format, beskrivning: formatet är uppdaterat med full MARC21. Även fält som normalt inte ingår i MARC21 men finns i BTJs MARC21 (det sk BTJMARC21) är validerade.

Katalog - Redigeringsformat, beskrivning: redigeringsformaten Rubrik och ISBD är anpassade efter MARC21.

Katalog - Katalogiseringsmallar: Ny basicmall med namnet Basicmall 1: text/fack finns och ska användas som grund när man skapar lokala mallar.

Katalog - Medietyper: Fönstret är borttaget.

Katalog - Objektkoder: Fönstret är borttaget.

Katalog - Språk: Listan över validerade språk har utökats med alla språkkoder från ISO 639-2 om används i LIBRIS.

Katalog - Ändringsfält: Nya ändringsfält (används i Mängd katalog) måste läggas upp om ändringar i mängd ska kunna göras.

Statistik - Statistikprofiler: Objektkod kan inte användas.

Statistik - Objektkodsgruppering: Fönstret är borttaget

Webb - Medieklasser: Nya variabler för mappning av de interna medietyperna mot medieklasserna som används I BOOK-IT-pub och Arena. Kombinera medietyp med publikationstyp för att skapa användarvänliga medieklasser på webben. Fritextfälten Innehållstyp, Medietyp och Bärartyp svarar mot RDA-fälten 336, 337 och 338 samt BTJ-fälten 939 a, b och c.

Webb - Text-reservationsinställningar: Inställningarna här styr var i Arena/PUB som reservationsknappen ska visas. Dessa inställningar behöver ändras från att gå mot Objektkod till Medietyp. Ta skärmbilder på nuvarande inställningar för att kunna återskapa regelverket. 

Webb - Bildleverantör: ISBN ligger i fält 020 och bildleverantörsfönstret är inställt på att hämta ISBN-lagrade bilder från detta fält. Även EAN-fältet är förinställt för att fungera för bildhämtning.

Z39.70 - Hantering och Sortering: Listrutan Objektkod har ersatts med Medietyp. Inställningarna här måste ses över direkt på morgonen efter konverteringen.

 

FreeLib
Menyvalet Katalogisera i FreeLib finns inte om man kör BOOK-IT MARC21.

 

Medietyper och publikationstyper

Objektkod finns inte i MARC21. Fält 886 som i BTJMARC1 innehåller objektkod finns med i konverterade poster och MARC21-poster från BURK men själva objektkoden används ej. Istället används en kombination av koder i fälten 000, 007 och 008 för att precisera vilken typ av material det rör sig om.

Nedanstående tabell visar hur BOOK-IT benämner kombinationerna. Ibland behöver man använda både en publikationstyp och medietyp för att precisera en viss materialtyp.

Exempel:

Storstilsböcker preciseras som medietyp Tryck och publikationstyp Storstilsbok.

Tidskrifter : medietyp Tryck, publikationstyp Tidskrift.

E-böcker: medietyp E-text, publikationtyp Bok.

Publikationstyper kan sökas med kvalifikator pu och en sifferkod. Medietyper kan sökas med kvalifikator ty och en bokstavskod. Överordnad medietyp har en enställig kod, övriga består av två tecken. (se nedan). Dessa koder finns inte lagrade i posten och finns ej MARC-formatet. De är BOOK-IT-specifika och används endast för sökning, ej katalogisering. I Expertsöks filterinställningar presenteras underordnade medietyper under den överodnade och markeras med en inledande punkt.

Förteckning över medietyper och publikationstyper

Sökning