Funktionsbeskrivning Skaffa lånekort

Övergripande beskrivning

Detta är en funktion som gör det möjligt för biblioteks-användare att registrera sig själva som låntagare via Arena/BOOK-IT PUB. Biblioteket har därmed möjlighet att låta denna registrering vara fullt giltig direkt så att låntagaren kan reservera med detsamma.

Personnumret bildar ett lånekort vid självregistrering. Om låntagaren saknar personnummer blir låntagarkontot ej aktivt på någon kontoorganisation men kan aktiveras av personalen.

Funktioner

Administration | Grunddata | Webb | Låntagaruppgifter
Detta fönster hanterar dels vilka uppgifter som ska anges när en person registrerar sig som ny låntagare, dels vilka uppgifter som en befintlig låntagare ska kunna ändra i sin profil via Arena och BOOK-IT PUB.

Administration | Grunddata | Allmänt | Organisationsstrukturer
Här anges på kontoorganisationsnivå tre nya standardvärden som gäller dessa självregistreringar: standardlåntagarkategori, standardgiltighetstid och minimiålder för att få registrera sig som låntagare på detta sätt. Genom att skapa låntagarkategori "Online", och därefter förbjuda denna kategori att reservera eller genom att ge giltighetstid 0 dagar så går det att förhindra att låntagare via självregistrering blir fullvärdiga låntagare direkt.

Om biblioteket har tilläggsmodulen eHUB kan en självregistrerad låntagare också låna e-böcker direkt, om inte detta hindras via parameterinställning eller giltighetstid.
(Läs mer under avsnitt eHUB.)

Om biblioteket använder sig av Inloggningsmodulen för låntagarnas inloggning hos Elib, så bör giltighetstiden sättas till 0 för att förhindra att låntagaren loggar in med personnumemr och pinkod hos Elib innan hen är godkänd via legitimation på biblioteket.

Portlet i Arena med namnet Skaffa lånekort (Self registration).

Påverkan på befintliga rutiner

Fönstret Administration | Grunddata | OPAC | Ändringsregler är borttaget och ersatt av kolumnen Ändringsbar låntagare i ovan nämnda fönster Låntagaruppgifter.

Förberedelser

Administration | Grunddata | Webb | Låntagaruppgifter.
I detta fönster ställer du in vilka uppgifter som ska anges när en person registrerar sig som ny låntagare och dels vilka uppgifter som en befintlig låntagare ska kunna ändra i sin profil via Arena/BOOK-IT PUB. 

Grunddata Webb Låntagaruppgifter

Förklaring till kolumnerna:

Namn svenska: Svensk ledtext till fältet i Arena//BOOK-IT PUB
Beskrivning svenska: Förklarande text på svenska i Arena/BOOK-IT PUB
Namn engelska: Engelsk ledtext till fältet i Arena/BOOK-IT PUB
Beskrivning engelska: Förklarande text på svenska i Arena/BOOK-IT PUB
Obligatoriskt: Om fältet ska vara obligatoriskt att fylla i för låntagaren.
Synlig: Om fältet ska visas i registreringsformuläret
Ändringsbar låntagare: Vad låntagaren ska kunna  ändra i Mina uppgifter/My profile. Gäller endast vid uppdatering av befintliga låntagare.
Ordning: Här kan du påverka i vilken ordning som fälten ska visas i registreringsformuläret.
Var och en av dessa uppgifter har sitt regelverk. Se tabell:

Tabellen ska tolkas så här (exempel):

Förnamn är en uppgift som alltid ska fyllas i, som  inte kan ändras av låntagaren i efterhand och biblioteket kan inte välja att dölja fältet eller göra det icke obligatoriskt. Inte heller kan man erbjuda låntagarna möjligheten att ändra det i efterhand.

E-post är en uppgift som per default inte är obligatorisk, men möjlig att fyllas i i registreringsformuläret och ändringsbar i efterhand. Biblioteket kan välja att göra den obligatorisk, låta blir att visa den alls eller stänga av låntagarens möjlighet att uppdatera den i efterhand.

Utskick av övertidsvarning är en uppgift som aldrig kan göras obligatorisk att kryssa i (eftersom funktionen är utformad som en kryssruta räknas både kryss i rutan och uteblivet kryss som ett "svar") men biblioteket kan välja att dölja den från registeringsformuläret.

Administration | Grunddata | Allmänt | Organisationsstrukturer:
Här anger du (på kontoorganisationsnivå) i grupprutan Standardvärden, självregistrering:

Låntagarkategori: Online skapades av Axiell inför uppgraderingen till version 7.1. Detta ger biblioteket möjlighet att med hjälp av cirkulationsparametrarna sätta upp ett lämpligt regelverk för hur de självregistrerande låntagarna ska hanteras.

Giltighetstid, konto: anges i antal dagar. 0 dagar innebär att låntagarkontot inte aktiveras per automatik, och fältet Giltig till i låntagarposten visar datum för den dag då låntagaren anmälde sig. 

Åldersgräns, själv…: anges i antal år. Innebär att alla som är under den angivna åldern får ett låntagarkonto vars giltighetstid går ut samma dag och kan inte användas för e-lån eller reservationer.

I fönstret: Administration |Grunddata | Allmänt | Organisationsstrukturer måste Standardvärde för Adressplats vara valt för att Skaffa lånekort-formuläret ska fungera.

Förberedelser i Arena

Nu behöver du ta reda på reda på vilka id:n din konto-organisation och din enhet (t ex huvudbiblioteket) har. Det gör du i BOOK-IT-fönstret Hjälp | Om - Visa detaljer.

Koder

I Arena: Välj ut en sida där registeringen ska ske alternativt skapa en ny. Dra in portleten Skaffa lånekort (eng: Self registration). Klicka på "skiftnyckeln" och Inställningar.

Här finns en rad konfigurationsmöjligheter men du ska bara fylla i de som på bilden på nästa sida är markerade med en röd prick.
(Portleten ska konfigureras mot en viss kontoorganisation och enhet, även om enheten i praktiken inte har någon betydelse i en Arena som arbetar mot BOOK-IT.)

Fyll i:

Enhet (id för enhet)
Member (välj i rullgardinsmeny,
Organisation (id för kontoorganisation)
URL till lånevillkor
Visa Hjälp-länk (valfritt)
Klicka på Spara och Gå tillbaka till Arena.