Kopiestatistik

Övergripande beskrivning

BOOK-IT erbjuder möjlighet att redovisa antal kopior som hanteras i systemet, såväl antal ankomstregistrerade kopior i fjärrlånemodulen som kopior som manuellt registrerats i fönstret Utlån. Statistiken kan fördelas på kopietyper enligt egen definition i grunddatafönster Cirkulation | Kopietyper.

I fönstret Utlån kan en knapp för Kopior visas. Om funktionen är aktiverad i grunddatafönstret Cirkulationställen får du vid klick på knappen Kopior upp ett fönster med val för Objektkod, Språk samt Kopietyp. Om du nu klickar på OK sparas en statistikförekomst för kopia, knappen Stäng stänger i stället fönstret utan att statistikredovisning sker.

I fönstret Ankomstregistrering i fjärrlånemodulen finns en listruta för val av kopietyp som aktiveras vid markering av radioknappen Kopior lämnas ut.

Under Grunddata | Statistik | Statistikprofiler finns statistikprofiltypen Kopiestatistik

Förberedelser

Lägg in önskade kopietyper i fönstret Grunddata | Cirkulation | Kopietyper.

Under Grunddata | Cirkulation | Cirkulationsställen väljer du att knappen Kopior ska visas i fönstret Utlån. Här kan du ange vilken typ av kopior som ska vara förvalt, gäller för både Utlån och Ankomstregistrering . Förval är ej obligatoriskt.

I Grunddata | Allmänt | Statistikprofiler skapar du profiler för kopiestatistik. Grupperbara variabler för organisation är Enhet och Cirkulationsställe, övriga är Cirkulationskategori, Extra 1 och 2, Kopietyper,  Kön, Låntagargrupp, Låntagarkategori, Språk samt Ålder låntagare.

Tips och goda råd

Genom att välja variabeln Cirkulationskategori i profil för kopiestatistik framgår vilka kopior som härrör från fjärrlånemodulen (cirkulationskategori Fjärr-kopia) och från fönstret Utlån (ingen definierad cirkulationskategori).

Fjärrlånemodulens ankomstregistrering: observera att knappen Kopior måste vara vald för cirkulationsställe för att registrering av kopiestatistik ska göras vid ankomst­registrering av Fjärr-kopia. I fjärrlånemodulen måste dessutom kopietyp väljas om defaultinställningen är "Inget val gjort", alternativt måste en av kopietyperna vara defaultinställd för att statistikregistrering ska ske.