Tillbaka till Grunddata

Reservationsregler

Lägga till reservationsregler
Ordning
Ändra uppgifter om reservationsregler
Ta bort reservationsregler
Infångningsstyrning
Tips

I detta grunddatafönster presenteras de reservationsregler som finns upplagda i systemet. Uppgifterna ligger till grund för arbetet med Reservationer. 

Här kan du lägga till, ändra och ta bort reservationsregler.

Lägga till reservationsregler

Gör så här för att lägga till reservationsregler:

1. Välj Administration i huvudmenyn
2. Välj Grunddata | Reservationsregler | Reservationsregler...
3. Välj enhet i listrutan Regler för:
4. Markera samma enhet i det högra delfönstret Tillgängliga. Försäkra dig om att  Reservationsgrupp 1 är vald i listrutan längst till höger. Dubbelklicka på enhetens namn, alternativt klicka på den blå pilen åt vänster.
Observera att om du ska skapa reservationsregler för enhet A, så ska enhet A vara i grupp 1 med ordning 1. (Läs om Ordning längre ner.)
5. Om infångningsstyrning ska tillämpas så kan kryssrutan för Infångningsstyrning markeras (läs förklaring längre ner på sidan).
6. Välj därefter enhet för enhet som ska ingå i enhet A:s reservationsgrupp.  Detta innebär att om enhet A anges som Ansvarande enhet för en reservation så fångas reservationer in på enheterna som ingår i samma reservationsgrupp.
7. Ändra listrutan Reservationsgrupp till 2 om du önskar skapa fler reservationsgrupper för enhet A, och välj sedan önskade enheter till denna grupp..

Här följer beskrivningar  på olika typer av reservationssamarbeten:

Exempel 1: som regel för huvudbiblioteket anges att reservationsgrupp 1 utgörs av alla enheter. Denna regel innebär att alla enheter samarbetar om reservationerna. Alla enheter i reservationsgruppen kontrolleras för att se om de har reservationsbara exemplar.

Exempel 2: som regel för huvudbiblioteket anges att endast huvudbiblioteket ingår i reservationsgrupp 1, medan övriga enheter utgör reservationsgrupp 2. Denna regel innebär att reservationer från huvudbibliotekets personaldel läggs på huvudbibliotekets bestånd i första hand. Endast i de fall huvudbiblioteket inte har något bestånd, eller endast exemplar med avvikande status, går reservationen över till reservationsgrupp 2. De enheter som ingår i reservationsgruppen kontrolleras för att se om de har reservationsbara exemplar. Om huvudbiblioteket i detta läge köper och lokaliserar ett eget exemplar försvinner reservationen från enheterna i reservationsgrupp 2, och läggs istället på HB:s exemplar.

Är huvudbibliotekets bestånd av den aktuella boken utlånat, läggs reservationen ändå på huvudbiblioteket.

Du har möjlighet att reservera övriga enheters medier om du ändrar i listrutan  Ansvarande bibliotek, och istället väljer det ägande biblioteket. Då följs reservationsreglerna för den ansvarande enheten. Ett annat sätt att förbigå reservationsregeln är att göra en global reservation.

Om en enhet som saknade exemplar vid reservationstillfället köper ett exemplar i efterhand och lokaliserar det är exemplaret infångningsbart för alla enheter som har reservation, och som ingår i reservationssamarbetet. Reservationen löser ut på den första enhet som återlämnar ett exemplar.

Exempel 3: som regel för huvudbiblioteket anges att endast huvudbiblioteket ingår i reservationsgrupp 1. Denna regel innebär att låntagare som reserverar i Arena eller BOOK-IT PUB endast kan reservera huvudbibliotekets medier om denna enhet är vald som hämtställe, såvida de inte ändrar hämtställe. Hämtställe i Arena och BOOK-IT PUB är liktydigt med ansvarande bibliotek. 
Om du i Expertsök försöker göra en titelreservation av media som ägs av en enhet som ni inte har reservationssamarbete med, får du ett felmeddelande som säger att det inte finns några reservationsbara exemplar. Om du i detta läge ändå väljer att reservera kommer reservationen inte att lösa ut vid återlämning av exemplar som tillhör den andra enheten. Däremot löser reservationen ut om du i efterhand lokaliserar ett exemplar på din enhet, och återlämnar det.

Ordning
Ordning handlar om så kallade plockreservationer av ej utlånade medier (som styrs av cirkulationsparameterna Reservationsstyrning, exemplar på hylla). När reservation läggs kontrollerar systemet om den som har ordning 1 tillåter plockreservationer, och om det finns exemplar inne. Om inte, kontrolleras enhet med Ordning 2 o.s.v. Om nu en enhet inte tillåter plockreservationer men har exemplar på hylla så ges ett meddelande med 
texten Mediet är tillgängligt på enhet <enhetsnamn>.
Om användaren då markerar meddelandet och klickar på Reservera lägger sig reservationen på denna enhet.

Systemet kontrollerar alltså enheternas reservationsregler efter deras ordning, det vill säga börjar med att kontrollera enheten med ordning 1, därefter 2 och så vidare.

Om flera enheter har exemplar stående inne på hylla, men inte tillåter "plockreservationer" kommer inte dessa att skrivas ut på plocklapp/-lista, men däremot att fångas in om exemplar återlämnas.

Ordning skapas per reservationsgrupp, automatiskt i den ordning enheterna väljs.
Reservationsgrupp 1: bab Ordning 1.
Reservationsgrupp 2: bbb Ordning 1.
Reservationsgrupp 2: bbo Ordning 2.
Reservationsgrupp 2: bst  Ordning 3.
Reservationsgrupp 3: bto  Ordning 1.
Reservationsgrupp 3: brv  Ordning  2.


Ändra reservationsregler

Gör så här för att ändra reservationsregler:

1. Välj Administration i huvudmenyn
2. Välj Grunddata | Reservationsregler | Reservationsregler...
3. Välj enhet i listrutan Regler för:
3. Markera den rad du vill ändra. 
4. Välj bort enheten med hjälp av den blå pilen eller genom att dubblklicka på den. 
5. För att ändra reservationsgrupp måste du välja en anna reservationsgrupp i listrutan längst till höger och sedan välja tillbaka enheten.  För att ändra inbördes ordning ska du välja bort de enheter vars ordning ska ändras, och sedan välja in dem i rätt ordning.

Ta bort reservationsregler

Gör så här för att ta bort reservationsregler:

1. Välj Administration i huvudmenyn
2. Välj Grunddata | Reservationsregler | Reservationsregler...
3. Välj enhet i listrutan Regler för:
3. Markera den rad du vill ta bort
4. Klicka på blå pil åt höger eller dubbelklicka på raden.
5. Klicka på Spara eller OK

Infångningstyrning:
Alternativet Infångningsstyrning är en funktion som kan användas om flera enheter är i samma reservationsgrupp och man vill undvika att skicka exemplar kors och tvärs. Funktionen innebär att vid återlämning av exemplar som är reserverat med annan enhet som hämtställe så kontrolleras om den aktuella enheten har tillgängligt exemplar. Om så är fallet visas en dialogruta med följande information: "Reserverat på enhet nn. Titeln är tillgänglig där. Ska infångning göras ändå? Om svaret är Ja fungerar allt som vanligt, om svaret är Nej fångas exemplaret in till nästa i reservationskön, under förutsättning att titeln inte är tillgänglig på aktuellt hämtställe och så vidare. Om det inte finns fler i kön och du svarar Nej så hamnar det aktuella exemplaret på hylla, och kommer med på plocklista/-lapp om infångning inte har skett innan nästa plocktillfälle.
Observera att om en låntagare som har en infångad reservation tar bort denna i Arena eller BOOK-IT PUB, så finns det ett exemplar inne på det hämtstället. När infångade reservationer tas bort går det automatiskt ett e-brev till reservationsansvarig (se grunddatafönstret Adresser, egna). Det är viktigt att man genast återlämnar det aktuella exemplaret så att det fångas in till nästa i kön, annars finns det risk för att man på annan enhet tackar nej till ingfångandet eftersom det finns exemplar inne.

Tips
Reservationsreglerna gäller för både personaldelen och de publika katalogerna, men personalen har möjligheter att "köra över" reglerna.

Lista över reserverade medier som inte är utlånade tas ut som plocklapp/-lista via Utskrifter/Utskick.
Plocklappar/-listor för samma titlar kan skrivas ut på flera enheter. Det reserverade mediet fångas in på den enhet som först gör en återlämning.

Via cirkulationsparametern Reservationsstyrning, exemplar på hylla kan du ange hur plocksamarbetet ska fungera.
 

Tillbaka till Grunddata